Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky účasti na vzdělávacích akcích, individuálních konzultacích, používání nahrávek s multimediálním obsahem

Obchodní subjekt:

NEA Academy s.r.o.

Jednatelka: Martina Mráčková

Sídlo: Lomená 278, 252 25 Zbuzany

IČ: 05833396

www.martinamrackova.cz

email: info@martinamrackova.cz

 

1. Přihlašování a platba:

Skupinové vzdělávací akce
Přihláška na seminář se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.martinamrackova.cz. Odesláním přihlášky je účastníkovi předběžně rezervováno místo po dobu 3 dnů. Registrace účastníka je platná po zaplacení celé částky za vzdělávací akci. Platba se provádí převodem na účet nebo on line platebním terminálem. V případě platby převodem obdrží účastník e-mailem číslo účtu, výši platby, variabilní symbol a termín úhrady.  Pokud nebude úhrada provedena včas, registrace účastníka se automaticky ruší a termín je nabídnut dalšímu účastníku na seznamu.

 

Individuální konzultace
Přihláška na individuální konzultaci se podává prostřednictvím online formuláře umístěného na www.martinamrackova.cz. Na základě přihlášky je účastníkovi emailem nabídnut a předběžně rezervován termín po dobu 3 pracovních dnů.

Registrace účastníka na individuální konzultaci je platná po zaplacení zálohy.  Platba zálohy se provádí převodem na účet nebo on line platebním termináem. Číslo účtu, výši platby, variabilní symbol a termín pro úhradu obdrží účastník emailem. Pokud nebude záloha zaplacena včas, registrace účastníka se automaticky ruší a termín je nabídnut dalšímu účastníku na seznamu.

 

2. Storno podmínky:

Skupinové vzdělávací akce
Nezaplatí – li účastník cenu za seminář dle zaslaných pokynů a v případě platby převodem do uvedeného termínu, přihláška je automaticky stornována.

Pokud se účastník odhlásí po zaplacení ceny na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) před, v průběhu nebo po jeho skončení je zaplacená záloha na seminář nevratná a nelze ji převést na jiný seminář/termín. Účastník má však možnost za sebe poslat náhradníka v případě, dá-li o tom předem vědět na email info@martinamrackova.cz alespoň 2 dny před konáním vzdělávací akce.

V případě zrušení vzdělávací akce ze strany NEA Academy s.r.o. je účastníkovi navrácena celá záloha nebo nabídnut náhradní termín.

 

Individuální konzultace
Nezaplatí – li účastník zálohu za individuální konzultaci dle zaslaných pokynů a v případě platby převodem do uvedeného termínu, přihláška je automaticky stornována.

Při odhlášení se z individuální konzultace po zaplacení zálohy na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) je zaplacená záloha nevratná. Lze ji převést pouze 1x na náhradní termín za podmínky, že o poskytnutí náhradního termínu rozhoduje lektor na základě vlastního uvážení.

V případě zrušení individuální konzultace ze strany NEA Academy s.r.o. je účastníkovi navrácena celá záloha nebo nabídnut náhradní termín.

 

3.  Zdravotní stav a odpovědnost

Zdravotní stav:
Vzdělávací akce, individuální konzultace ani nahrávka s multimediálním obsahem není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), zavazuje se před zahájením semináře nebo individuální konzultace informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, epilepsie, astma, těhotenství apod.). Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění. Je v rozhodnutí lektora vzdělávací akce nebo individuální konzultace, zda takového účastníka vyloučí/nevyloučí ze vzdělávací akce nebo individuální konzultace.

V případě nahrávek s multimediálním obsahem se účastník, který podstupuje jakoukoliv léčbu, zavazuje poradit o užívání nahrávek se svým ošetřujícím lékařem a bude je používat výhradně s jeho souhlasem.

 

4. Zákaz drog a omamných látek
Účastník souhlasí s tím, že nebude užívat před a v průběhu vzdělávacích akcí a individuální konzultace drogy, alkohol a další omamné látky.

 

5. Zodpovědnost:

Vzdělávací akce a individuální konzultace:
Účast na vzdělávacích akcích a individuálních konzultacích je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu vzdělávací akce nebo individuální konzultace vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. V případě zranění nebo nemoci si každý účastník hradí sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření. Účastník vzdělávací akce musí být starší 18-ti let. Účastník individuální konzultace, kterému je méně než 18 let, musí mít k účasti písemný souhlas od zákonného zástupce.

Nahrávky a multimediální obsah stažený z webu www.martinamrackova.cz:
Stažení a přehrávání nahrávek je dobrovolný. Účastník nese za sebe plnou odpovědnost. Pokyny v nahrávkách jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí dle vlastního uvážení.

 

6. Přerušení účasti:

Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za vzdělávací akci se nevrací. Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné.

 

7. Prohlášení

Účastník se zavazuje, že nebude bez písemného souhlasu pořadatele veřejně hovořit či psát o průběhu vzdělávacích akcí, osudech jednotlivých účastníků. Není dovoleno během seminářejakoukoli formou dění dokumentovat – fotograficky, zvukovým záznamem ani videozáznamem.

 

Odesláním přihlášky na vzdělávací akci, individuální konzultaci či odesláním přihlášky ke stažení nahrávky s multimediálním obsahem přes online formuláře na www.martinamrackova.cz účastník souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

 

Zásady ochrany osobních údajů

NEA Academy s.r.o. provozovatel webových stránek www.martinamrackova.cz , se sídlem Lomená 278, Zbuzany 252 25, IČ:05833396 (dále také „NEA Academy“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele a zákazníky internetových stránek www.martinamrackova.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese martina@neaacademy.cz

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

V případě užití služeb na internetových stránkách www.martinamrackova.cz , můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • vaše jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa nebo sídlo společnosti
 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa

Internetové stránky www.martinamrackova.cz používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, produktech nebo akcích, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na martina@neaacademy.cz 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat NEA Academy.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu sedmi let, nebo po dobu pro kterou existují zákonné důvody. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat také za účelem plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese martina@neaacademy.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Odesláním přihlášky na vzdělávací akci, individuální konzultaci či odesláním přihlášky ke stažení nahrávky s multimediálním obsahem přes online formuláře na www.martinamrackova.cz účastník souhlasí s výše uvedenými podmínkami.